Pensioenfondsen/pensioenuitvoeringsorganisaties en pensioenverzekeraars werken samen in meerdere projecten. Hieronder vind je een chronologisch overzicht van de resultaten en kun je doorlinken naar pagina’s met meer informatie over het betreffende onderwerp.

UWV-paper

De paper bespreekt de voordelen van effectieve en efficiënte data-koppelingen met de UWV Polisadministratie. Deze Polisadministratie wordt gevuld met de wettelijk verplichte Loonaangifte en bevat gegevens over pensioendeelnemers en hun inkomen.
De pensioensector wordt zo in staat gesteld om actuele gegevens over deelnemers aan pensioenregelingen periodiek op één plek op te halen. Een data-koppeling met de UWV-Polisadministratie biedt zodoende gemak voor werkgevers en verlaagt de beheerkosten van pensioenportefeuilles.

Lees meer

UPA-paper

De tweede paper richt zich op de Uniforme Pensioenaangifte (UPA). Deze standaard – die is gebaseerd op de Loonaangifte – biedt pensioenuitvoerders en werkgevers een oplossing waarmee deelnemersgegevens gestandaardiseerd, veilig, volledig en tijdig kunnen worden geleverd vanuit de bronadministratie van de werkgever. De UPA bevat ten opzichte van de Loonaangifte een aantal extra gegevens.

Lees meer

Rapport IRMA voor de pensioen- en verzekeringssector: Een veilige of risicovolle keuze?

IRMA is een mobiele applicatie voor het uitwisselen van persoonsgegevens op een privacy- en gebruikersvriendelijke manier. IRMA is bijvoorbeeld interessant omdat gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid via IRMA en met toestemming van de consument kunnen worden doorgegeven naar dienstverleners.

Het rapport legt uit op welke manier de sector gebruik kan maken van IRMA voor haar dienstverlening. Om het genoemde doel te bereiken, is in de gevolgde aanpak het accent gelegd op het in kaart brengen wat IRMA precies is en hoe het werkt, het uitwerken van een aantal sectorspecifieke use cases voor het gebruik van IRMA en een detailanalyse van de kansen en uitdagingen van IRMA voor de sector.

De conclusie is dat IRMA een geschikte oplossing is voor het verkrijgen van regie op de eigen persoonlijke gegevens van een gebruiker. De echte meerwaarde van IRMA hangt af van de uitgevers die gekoppeld zijn; met de Basis Registratie Personen heeft IRMA er een aan boord die uniek en strategisch zeer waardevol is. Hierdoor is voor IRMA een bepaald momentum ontstaan dat de impasse rondom dit soort oplossingen lijkt te doorbreken, en is IRMA interessant voor de sector. Zo kan IRMA gebruikt worden voor online authenticatie, het richting levensverzekeraars aantonen dat je nog leeft en het online versneld invullen van formulieren.

Met de IRMA-app kan bij de Stichting CIS worden ingelogd om een rapport met geregistreerde gegevens op te vragen (zie ook: https://stichtingcis.nl/nl-nl/consumenten/startinzageverzoek)

Lees meer

Beheer Rekeningnummer Waardeoverdracht Klein Pensioen

Ten behoeve van waardeoverdracht klein pensioen (WOKP) is afgesproken dat SIVI een lijst met relevante informatie voor het waardeoverdracht proces gaat beheren, en periodiek zal publiceren. Het gaat daarbij met name over de bankrekeningnummers die gebruikt worden in uitgaande en inkomende waardeoverdrachten. Daarnaast geeft het inzicht in de actuele stand van combinaties van pensioenuitvoerders en pensioenadministrateurs. Meer informatie over dit onderwerp kun je opvragen via gerhard.gerritsen@sivi.org.

Verslag (en link naar opname) Webinar Loonaangifteketen

Donderdag 18 maart 2021 namen meer dan 120 personen deel aan het Webinar rond de Loonaangifteketen (LAK). Dit werd georganiseerd door de Pensioenfederatie (gastvrouw Mandy Ros) met ondersteuning van Ad van Leest (APG) en Duco Mansvelder (SIVI).

Lees meer

Bewijs in leven zijn

De processen die instellingen hanteren voor het vaststellen van in leven zijn van uitkeringsgerechtigden die in het buitenland wonen zijn inefficiënt. Dit geldt ook voor de uitkeringsgerechtigden die in Nederland wonen en een uitkering krijgen in het verlengde van individuele levensverzekeringen. Het perspectief is dat uitkeringen op een eenvoudige, efficiënte en kostenbesparende wijze terechtkomen bij de personen die daar recht op hebben. Het rapport bespreekt de mogelijkheden. Duidelijk is dat een uitkeringsgerechtigde woonachtig waar dan ook, binnen 1 minuut kan bewijzen dat hij/zij in leven is.

Lees meer

Quick Scan Impact WTP op gegevensuitwisseling

De primaire vraag die tijdens deze scan centraal stond: “Wat zijn de gevolgen van de voor bedrijfsgrenzen overschrijdende processen waarbij gegevensuitwisseling aan de orde is en standaarden waarde kunnen toevoegen?” Een werkgroep had als opdracht om een snelle analyse uit te voeren op de bestaande gegevensleveringen en om eventueel toekomstige nieuwe leveringen te identificeren. Hierbij is gekeken of de huidige interface en inhoud van de gegevenslevering aan een verandering onderhevig is ten gevolge van de Wet Toekomst Pensioenen. Ook is bekeken of de huidige interface schalingsproblemen gaat ondervinden, doordat er intensiever c.q. frequenter gebruik van zal worden gemaakt. Meer informatie over dit onderwerp kun je opvragen via gerhard.gerritsen@sivi.org.

Rapport WW-gegevens ontvangen van UWV

In dit rapport worden – mede in het licht van het nieuwe pensioenstelsel – de randvoorwaarden weergegeven die het mogelijk moeten maken om WW-gegevens van UWV te ontvangen. Dit maakt enerzijds de uitvoering van de processen ten behoeve van het nabestaandenpensioen, waar WW-gegevens voor noodzakelijk zijn, meer efficiënt en kwalitatief betrouwbaarder. Anderzijds ontstaat voor de deelnemer en de nabestaande een efficiëntere begeleiding op dit pensioenonderwerp.

Om de randvoorwaarden te kunnen bepalen zijn naast een wetstechnische analyse de betrokken processen en de hierbij horende gegevensbehoeften in kaart gebracht. Op grond van de steeds verder gaande zorgplicht, ook van pensioenuitvoerders, verwacht de werkgroep dat naast werkeloosheid ook ziekte zal leiden tot een uitloopnabestaandenpensioen dekking. Vanuit dit inzicht zijn ook de proces- en gegevensaspecten die daarmee samenhangen onderzocht.

Op basis van het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen (WTP) zoals dat op 1 november 2022 bekend was, is een impactanalyse van het inrichten van de gegevenslevering opgesteld inclusief de technische invulling van de uitwisseling van de gegevens.

Het verrichte onderzoek maakt deel uit van een breder onderzoek waartoe ook de wetstechnische analyse behoort.

Na Kamervragen en amendementen is het wetsvoorstel WTP uitgebreid met uitloopdekking voor werknemer die na uitdiensttreding een ZW-uitkering gaat ontvangen of na ZW-uitkering een WW-uitkering gaat ontvangen. Het rapport uit december 2022 is na de definitieve vaststelling hierop aangepast. Klik hier om de meest recente versie van het Rapport WW-gegevens ontvangen van UWV (pdf) te downloaden.

Lees meer

Rapport Businesscase Loonaangifteketen (BC LAK)

Dit rapport biedt inzicht in de financiële- én kwalitatieve effecten van een overgang naar de Loonaangifteketen (LAK) voor het maandelijks inwinnen van deelnemersgegevens.

Lees meer

Vragen & Antwoorden Loonaangifteketen voor Pensioenuitvoerders

Dit is de actuele versie van de Vragen & Antwoorden over het LAK-project. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 1. Loonaangifteketen
 2. Voordelen, nadelen en risico’s
 3. Uitbreiding Loonaangifte tot pensioenaangifte
 4. Wetgeving en juridische analyse
 5. Datakwaliteit
 6. Governance
 7. Salarissoftware
 8. Kosten aansluiting LAK en diensten UWV
 9. Planning
 10. Adviezen

Klik hier om de Vragen & Antwoorden te downloaden (pdf)

Monitor Digitale Overheid

SIVI heeft de voor pensioenuitvoerders relevante ontwikkelingen bij de Digitale Overheid in beeld gebracht. Doel van de monitor is tijdig te kunnen anticiperen op ontwikkelingen en kansen, en waar relevant (en mogelijk) tijdig invloed te kunnen uitoefenen. De monitor geeft overzicht en inzicht in de governance, relevante wetgeving en de belangrijkste thema’s.

Klik hier om de Monitor Digitale Overheid te downloaden (pdf)

Lopende projecten

Uitbreiding Beheer Rekeningnummers Waardeoverdracht

Momenteel beheert SIVI de rekeningnummers voor WOKP. Onderzocht is of het zinvol is om de WOKP-Rekeningnummerlijst ook geschikt te maken voor reguliere waardeoverdracht.

Belangrijkste bevindingen
Centralisatie en verbreding rekeningnummerlijsten
Een WO-Rekeningnummerlijst heeft toegevoegde waarde ter vervanging van de interne lijsten met rekeningnummers zeker als ook de adresgegevens van de uitvoerders daaraan worden toegevoegd. Ook als middel om de kwaliteit van het werk van servicepartijen als mijnwaardeoverdracht.nl te borgen is de uitbreiding nuttig. De WO-Rekeningnummerlijst, al dan niet geïntegreerd in de WOKP-Rekeningnummerlijst, maakt het mogelijk dat pensioenuitvoerders gebruik maken een centraal onderhouden lijst waardoor het beheer op eigen interne lijsten kan komen te vervallen. Het overzicht bespaart ook werk bij waardeoverdrachten waarbij de adresgegevens van de ontvangende uitvoerder onbekend zijn.

Controle doeleinden
Als het gaat om controle doeleinden dan kan de lijst dienstdoen als een extra slot op de deur. Niet alle partijen zijn overtuigd van de toegevoegde waarde van dit instrument voor controledoeleinden. Naam-nummercontrole in combinatie met het gebruik van eigen interne lijsten met waardeoverdrachtrekeningnummers kunnen voldoende zijn te meer daar de te gebruiken rekeningnummers ook in de correspondentie tussen pensioenuitvoerders over de waardeoverdrachten worden benoemd.

Verspreiding
Voor de verspreiding van de lijst gaan we uit van de werkwijze zoals die nu geldt voor WOKP. Op maandbasis wordt een nieuwe versie ter beschikking gesteld. Die pensioenuitvoerders kunnen downloaden. Op basis van de ervaringen met de WOKP-Rekeningnummerlijst is dat voldoende actueel. Een vraagstuk is dan nog wel hoe externe servicepartijen zoals mijnwaardeoverdracht.nl toegang krijgen tot de lijst.

Vanuit privacy perspectief geen bezwaren
Het uitwisselen van rekeningnummers tussen uitvoerders is een feitelijk een overeenkomst waarin partijen overeenkomen bepaalde uitwisselingsgegevens te delen. Die gegevens worden ook nu al gedeeld maar dan per individuele waardeoverdracht. Er worden in het geheel geen deelnemergegevens gedeeld. Vanuit het oogpunt van privacy bestaan dan ook geen bezwaren. Externe service partijen vallen onder de overeenkomst als zij werken voor een of meer pensioenuitvoerders.

WO en WOKP Integreren?
Het lijkt praktisch om de gegevens in één lijst te integreren en met een indicator in de lijst aan te geven of het om WOKP of WO-regulier gaat.

Conclusie
Een WO-Rekeningnummerlijst met adresgegevens heeft waarde ter vervanging van en als aanvulling (adressen pensioenuitvoerders) op intern beheerde lijsten. De lijst kan nuttig zijn als extra controlemechanisme maar de huidige controles (naam-IBAN-controle / check eerder gebruikte IBAN / IBAN in correspondentie) geven al veel zekerheid.

De lijst kan maandelijks worden gedownload door pensioenuitvoerders en externe servicepartijen, die toegang kunnen krijgen als ze voor een of meer pensioenuitvoerders werken. De kosten van het beheer rond de Rekeningnummerlijst zullen toenemen.

Besluitvorming en vervolg
Het aanleggen, onderhouden en distribueren van een centrale lijst met bankrekeningnummers voor reguliere WO gaan we een jaar uitproberen, met een evaluatie na afloop. SIVI gaat na wanneer en hoe dit in de jaarkalender past.

Onderzoek Ondertekenen Documenten

In juni leveren we een rapport op met de volgende onderdelen:

 • Overzicht processen waarin de handtekening een rol speelt.
 • Het juridisch kader.
 • Digitaal ondertekenen in de pensioensector.
 • Conclusies en aanbevelingen.

Onderzoek Standaard Voor Datauitwisseling met Vermogensbeheer

In april deelde SIVI het consultatierapport ‘’standaard voor data-uitwisseling pensioenuitvoering & vermogensbeheer partijen’’ met een aantal experts. Partijen zijn in dit verband: pensioenuitvoeringsorganisaties, fiduciair managers en beleggingsadministrateurs.

Met de komst van de Wet Toekomst Pensioenen is strakkere aansluiting tussen fondsvermogen en collectieve administratie van persoonlijke pensioenvermogens noodzakelijk en daarom neemt frequentie van de noodzakelijke informatie-uitwisseling toe.
In de bestaande praktijk regelen samenwerkende pensioenuitvoerders en vermogensbeheerpartijen onderling de gegevensuitwisseling. Door de intensivering van de informatie-uitwisseling is standaardisatie hiervan gewenst
Het document beschrijft de voor de uitwisseling benodigde functionele gegevens, de informatiestromen en de, daarvan medeafhankelijke, deelnemercommunicatie. Uitgangspunt is dat elke governance afspraak over gegevensuitwisseling; welke (welk type) partijen gegevens met elkaar uitwisselen wordt ondersteund door het gegevensmodel.
De gegevens en informatiestromen zijn uitgewerkt voor de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling.

Verkennen Kansen AI voor de pensioensector

Tijdens dit project zijn de volgende stappen doorlopen:

 1. Onderzoek bij welke gedragslijn we aansluiting zoeken. Het Ethisch Kader van het Verbond van Verzekeraar lijkt – op het eerste gezicht – een goede kandidaat om aansluiting bij te zoeken.
 2. Breng kansrijke toepassingsgebieden voor de pensioensector in kaart.
 3. Maak een selectie van de meest kansrijke non-concurrentiele toepassingsgebieden. Het doel is een longlist van toepassingsgebieden terug te brengen tot een shortlist van non-concurrentiële toepassingsgebieden. Deze toepassingsgebieden willen we verder verdiepen, waarbij het doel is om ook binnen de toepassingsgebieden concrete mogelijke oplossingen te benoemen die waarde toevoegen voor de pensioensector. We willen hiermee vooral inzicht bieden in kansen die binnen de pensioensector nog niet breed bekend zijn.
 4. Geef aan wat de impact is van de gedragslijn op de gekozen toepassingsgebieden. Geef aan welke normen uit de geselecteerde gedragslijn van toepassing zijn voor ieder toepassingsgebied dat we voordragen voor verdieping. Laat hierbij de impact zien, en bepaal of normen ontbreken dan wel aanscherping verdienen.
 5. Verken de waarde van aansluiting bij het SIVI Platform Onbemenste Toepassingen. SIVI ontwikkelde de afgelopen jaren de checklist en het platform Onbemenste Toepassingen. In het kader van dit project verkennen we de vraag of het waardevol is om vanuit de pensioensector aansluiting te zoeken bij dit initiatief.

Het eindrapport verschijnt in juni 2023.

Meer informatie over lopende projecten kun je opvragen via gerhard.gerritsen@sivi.org.