SIVI AFS-mappingen

Mappingen van andere domeinen naar SIVI AFS

Het doel van SIVI AFS is binnen de financiële dienstverlening in de breedte processen en de registratie van data te ondersteunen. In de praktijk blijkt de ontwikkeling van het AFD de opbouw van het klantdossier bij de adviseur te volgen. De opbouw van een klantdossier bestaat enerzijds uit opgeslagen documenten met meta-data (digitaal dossier) anderzijds bestaat het uit een structuur die de gegevensopslag van data rond de klant ondersteunt. Dit kan data zijn van een polis, data rond verwachte pensioenuitkeringen of data van een afgesloten hypotheek. Maar het kan ook breder: data uit de belastingaangifte, data over een private lease contract, data over het gebruik van zonnepanelen of data over een telefoonabonnement. Het zijn allemaal voorbeelden van onderwerpen die steeds meer adviseurs raken. Deels onder invloed van de meer data gebaseerde acceptatieprocessen van aanbieders, deels onder invloed van de zoektocht naar een nieuwe (volgende) invulling van de adviesrol richting de klant. Ondersteunende leveranciers anticiperen door o.a. het aanbieden van ontsluiting van brondata en inventarisatiesoftware. Daar waar de adviseur een financieel 360-graden perspectief ontwikkelt rond de klant, beweegt het AFD. Daar waar de adviseur de impact verbindt, verbindt het AFD de data.

Naast dat AFD 2.0 vorm geeft aan een letterlijke verbinding van data binnen een klantdossier, geven we rond AFD 2.0 ook vorm en inhoud aan een meer overdrachtelijke verbinding van data. Een financieel 360-graden perspectief is niet in te vullen zonder het ontsluiten van een reeks van databronnen. De meeste van deze zogenaamde datadiensten maken geen gebruik van AFD 2.0, of maken überhaupt geen gebruik van een standaard. Voor een betrouwbaar digitaal klantbeeld is een eenduidige vastlegging van data essentieel. Een van de doelstellingen voor AFD 2.0 is een consistent klantbeeld te ondersteunen. Om deze consistentie te bereiken is het essentieel dat we van vanuit AFD 2.0 verbindingen maken met deze datadiensten. Dit noemen we mappingen. Een mapping definieert een verbinding tussen een bron-bericht (bijv. Pensioenregister) en een doel-bericht (AFD 2.0). Per gegevenselement en per gegevensstructuur uit het bron-bericht geeft een mapping aan hoe dit moet worden opgenomen in het doel-bericht. Hierbij rekening houdend met eventuele formaatconversies en vertalingen van codelijsten.

Naast de mappingen met externe datadiensten is natuurlijk de mapping tussen AFD 1.0 en AFD 2.0 erg belangrijk. Migratie naar de nieuwe SIVI AFS standaard zal geleidelijk moeten gebeuren. Een overgang in de markt van AFD 1.0 naar AFD 2.0 in een big bang-scenario is niet realistisch. Een belangrijke voorwaarde voor een beheerste overgang is een goede vertaling (mapping) van het nu nog breed in gebruik zijnde AFD 1.0 naar AFD 2.0 en vice versa. Met de mapping-API kunnen organisaties hun toepassingen op basis van AFD 2.0 inrichten en tegelijk de reeds bestaande AFD 1.0-berichten nog steeds verwerken.

SIVI mapping-API

Via de mapping-API beidt SIVI een reeks aan mappingen rond AFD 2.0 aan. De mapping-API (REST/JSON) krijgt als input een requestbericht met daarbinnen het om te zetten bericht als een gecodeerd base64-document. In het responsebericht zit vervolgens het resultaat van deze mapping, ook weer als gecodeerd base64-document. Zowel de request als response zijn opgemaakt in de vorm van een SIVI AFS documentStructure (zie handboek SIVI AFS).

SIVI hanteert voor het gebruik van de mapping-API een Fair Use Policy. Voor zeer intensief gebruik zijn aanvullende afspraken nodig. De mapping-API verwerkt berichten stateless. Dat wil zeggen: de mapping gebeurt in het werkgeheugen en is na het uitvoeren van de mapping niet meer aanwezig. Op deze manier is het onmogelijk dat de data uit de berichten op een oneigenlijke manier gebruikt kan worden. Zie de gebruiksvoorwaarden (rechts in het menu) voor meer details.

Vul, indien je gebruik wenst te maken van de mapping-API, het aanvraagformulier voor SIVI-API’s in (zie link rechts in kader). Na het accepteren van de gebruiksvoorwaarden krijg je een handleiding toegestuurd voor het gebruik van – en aansluiten op – de API.

Op dit moment beschikbaar

Momenteel biedt SIVI de volgende mapping types aan via de mapping-API:

  • AFD1_AFD2: mapping van AFD 1.0-berichten naar SIVI AFS

SIVI-agenda

SIVI zet actief in op het ondersteunen van vertalingen van en naar AFD 2.0. Naast de nu geïntroduceerde mapping AFD 1.0 – AFD 2.0 en de binnenkort te introduceren mapping AFD 2.0 – AFD 1.0 heeft SIVI een bredere agenda. Met name om klantmappen, advies- en aanvraagprocessen te faciliteren is het belangrijk dat men data uit andere domeinen kan vertalen naar AFD 2.0. Naast de al beschikbare mapping Ockto – AFD 2.0 zal SIVI de komende periode o.a. voorzien in: Pensioenregister – AFD 2.0, HDN – AFD 2.0, VNAB – AFD 2.0 en VIA – AFD 2.0.

Verdere ondersteuning bij mappingen

Naast de mapping-API kan SIVI voor bijzondere situaties extra ondersteuning bieden in de vorm van de specificaties van de mapping in een Altova Mapforce-project. Neem contact op met Robin Oostrum (e-mail) voor meer informatie.

Je kunt ook als organisatie zelf een mapping naar SIVI AFS ontwikkelen. Hiervoor is een instructie beschikbaar. Desgewenst zal SIVI deze mapping opnemen in het overzicht op deze pagina; voorwaarde is dat de mapping inhoudelijk door SIVI is getoetst. Neem contact op met Robin Oostrum (e-mail) voor meer informatie.