Procedure uitgifte GIM Registratieberichten

Alle GIM Registratieberichten zullen worden verzameld door SIVI. Alle GIM Registratieberichten worden ter beschikking gesteld aan de systeemhuizen. Maatschappijen leveren hun GIM Registratieberichten alleen nog aan SIVI uit. SIVI zorgt ervoor dat iedere aangeleverde wijziging binnen één werkdag in het Centrale GIM Register wordt opgenomen.

Vervolgens zorgt SIVI ervoor dat de systeemhuizen op de hoogte worden gebracht van de wijziging.

Beheerprocedure

Alle GIM Registratieberichten worden ter beschikking gesteld op de SIVI Website (www.sivi.org).

De systeemhuizen kunnen deze downloaden door de link (in de vorm van een logo) aan te klikken. Dit kan eventueel ook door tussenpersonen gedaan worden, maar dat dient dan in overleg met het systeemhuis te gebeuren omdat men er met het downloaden en registreren alleen nog niet is.

Maatschappijen dienen een GIM Registratiebericht (nieuw of gewijzigd) via e-mail aan SIVI te sturen (support@sivi.org). Dit dient vergezeld te gaan met een overzicht van de doorgevoerde wijzigingen t.o.v. de vorige versie.

Zodra SIVI een aangepast GIM Registratiebericht van een maatschappij ontvangt, zal SIVI dit controleren. Bij onjuistheden zal dit gemeld worden aan de maatschappij, die op zijn beurt de correcties kan doorvoeren.

Indien het GIM Registratiebericht correct is, zal SIVI via e-mail de ontvangst aan de maatschappij bevestigen. In de ontvangst wordt aangegeven wanneer het aangepaste GIM Registratiebericht beschikbaar wordt gesteld aan de systeemhuizen. Maatschappijen kunnen bij SIVI aangeven wanneer het bericht gepubliceerd kan worden.

SIVI zal de systeemhuizen op de hoogte brengen van het gewijzigde GIM Register. Op de SIVI website wordt tevens vermeld welke wijzigingen doorgevoerd zijn.

Informeren systeemhuizen

Nieuwe Registratieberichten of wijzigingen op bestaande berichten moeten direct nadat ze beschikbaar zijn gesteld, worden meegedeeld aan de systeemhuizen. SIVI doet dit door middel van email (alleen een melding, niet het Registratiebericht zelf). SIVI stelt een lijst op met contactpersonen bij de systeemhuizen die dit bericht dienen te ontvangen.

Maatschappijen

Om tot een goede dienstverlening te komen dienen maatschappijen zich aan de onderstaande punten te committeren:

  1. SIVI is het enige uitgiftepunt van GIM Registratieberichten;
  2. SIVI dient te allen tijde op de hoogte gebracht te worden van aanpassingen in GIM Registratieberichten en in het bezit daarvan gesteld te worden;
  3. Maatschappijen distribueren GIM Registratieberichten alleen via SIVI.

Systeemhuizen

  1. Systeemhuizen dienen hun applicatie dusdanig in te richten dat zij eenvoudig gebruik kunnen maken van het GIM Register;
  2. De software dient bij voorkeur in staat te zijn om te controleren of er gebruik wordt gemaakt van het meest recente GIM Registratiebericht per maatschappij. Dit moet automatisch gebeuren. Indien gebruik wordt gemaakt van een verouderd GIM Register moet de gebruiker daarop gewezen worden;
  3. Indien een GIM Registratiebericht ouder is dan een maand t.o.v. het door SIVI aangeboden bericht, dient verplicht een nieuw GIM Registratiebericht geïnstalleerd te worden.

Intermediair

Het intermediair dient in staat te zijn periodiek te controleren of hij gebruik maakt van het meest recente GIM register. Een en ander wordt in overleg met de systeemhuisleverancier geregeld. De daadwerkelijke implementatie van deze functionaliteit wordt aan de systeemhuizen over gelaten.

SIVI

  1. SIVI controleert of de GIM Registratieberichten voldoen aan de geldende standaard en corrigeert deze waar nodig in overleg met de maatschappij;
  2. SIVI zal aanpassingen in het GIM Register binnen één werkdag beschikbaar stellen op haar website;
  3. SIVI stelt de GIM registratieberichten beschikbaar. Hierin staan alle losse GIM Registratieberichten.

Updaten van het GIM Register

De systeemhuizen zijn zelf verantwoordelijk voor de update van het GIM Register.

Systeemhuizen kunnen zelf een methode voor update in hun applicatie opnemen. Hiermee zou een intelligente update gefaciliteerd kunnen worden. Dit valt echter buiten de scope van SIVI.

Indien het systeemhuis een eigen GIM register (centraal) aanbiedt, is het de verantwoordelijkheid van het systeemhuis om te zorgen dat alleen met de meest recente Registratieberichten wordt gewerkt.

Versienummering

De datum van oplevering wordt opgenomen in de velden “Date” en “Time” in de header van het Registratiebericht. Dit zal de datum zijn waarop SIVI het bericht publiceert. De tijd wordt standaard op “060000000” (zes uur ’s ochtends) gezet. Bij onverhoopte correcties kan de tijd gebruikt worden om een nieuw GIM Registratiebericht te publiceren en te verwerken.

Gefaseerde uitrol / Pilot

SIVI voorziet niet in een gefaseerde uitrol van GIM Registratieberichten. SIVI publiceert alleen het meest recente GIM Registratiebericht per maatschappij.

Voor een gefaseerde uitrol van een Registratiebericht dient gebruik te worden gemaakt van het veld “Version” in de data-sectie van het GIM Registratiebericht. Hierin kan de datum en een volgnummer worden opgenomen tot wanneer een GIM Registratiebericht geldig moet zijn in pilot-fase.

Systeemhuizen dienen te controleren of bij de tussenpersoon een GIM Registratiebericht bestaat met een versie die ligt na de versie van het huidige GIM Registratiebericht. Als dat het geval is zal het GIM Registratiebericht niet automatisch overschreven moeten worden en kan eventueel gemeld worden dat er voor het betreffende GIM-object geen automatische update van het GIM-registratiebericht is verwerkt omdat er een nieuwere versie aanwezig is.