Kwaliteit Onbemenste Toepassingen

Binnen de financiële dienstverlening maken steeds meer partijen gebruik van volledig geautomatiseerde toepassingen bij de bediening van de eindklant of adviseur. Dit betreft lang niet altijd geavanceerde AI-technologie maar nadrukkelijk ook ‘gewone’ software. Onbemenste toepassingen zijn niet meer weg te denken en de diversiteit is inmiddels zeer groot. Voorbeelden zijn het afsluiten van een reisverzekering, een webservice voor de acceptatie van een autoverzekering of een digitaal advies rond AOV.

Borging van klantbelang bij de inzet van technologie is een belangrijke verantwoordelijkheid van de sector als geheel. Gebruikers moeten de kwaliteit van onbemenste toepassingen kunnen vertrouwen. Met het online kennisplatform rond de kwaliteit van onbemenste toepassingen binnen de financiële dienstverlening faciliteert SIVI de sector om hieraan invulling te geven.

Mogelijke risico’s bij inzet onbemenste toepassingen

Kennisplatform bestaat uit Online Checklist en Online Kennisbank

Nu bestaat het kennisplatform uit de Online Checklist Onbemenste Toepassingen en de Online Kennisbank Kwaliteit Onbemenste Toepassingen. Later dit jaar voegt SIVI hier nog een Online Forum aan toe om zo nog meer de interactie tussen geïnteresseerden te faciliteren.

Checklist Onbemenste Toepassingen

De Checklist Onbemenste Toepassingen (Checklist-OT) is bedoeld voor alle partijen binnen de financiële dienstverlening die geheel geautomatiseerde (onbemenste) toepassingen of deeltoepassingen aanbieden of gaan aanbieden. Van aanbieder, tot adviseur, tot softwareleverancier. De Checklist-OT is bedoeld voor toepassingen gericht op eindklanten en adviseurs.

Met de Checklist-OT krijgt een organisatie inzicht in hoe zij omgaat met belangrijke thema’s als wet- en regelgeving, technologische risico’s, testen, herleidbaarheid en monitoring. De Checklist-OT levert geen kwalificatie van ‘goed of fout’ maar geeft een gestructureerd overzicht van de belangrijkste risico’s en helpt bij het inhoud geven aan het mitigeren van deze risico’s. Een organisatie zet de Checklist-OT in bij de start van een project voor een overzicht van te adresseren punten. Tijdens het project levert de Checklist-OT een overzicht van te ondernemen acties, verantwoordelijkheden en de status. Bij de afronding is de Checklist-OT een raamwerk voor evaluatie. Ook kan men de Checklist-OT inzetten als vaste template voor interne en externe rapportages.

De werkvorm ‘checklist’ is gekozen omdat deze past bij een markt waarin nog volop wordt geleerd en geen dominante architecturen of werkwijzen aanwezig zijn. Tevens stelt deze werkvorm SIVI in staat snel voortschrijdend inzicht door te voeren en zonder grote impact te delen met de markt.

Gebruik van de Checklist Onbemenste Toepassingen

Kennisbank Kwaliteit Onbemenste Toepassingen

Binnen het kennisplatform biedt SIVI naast de Checklist-OT de Kennisbank Kwaliteit Onbemenste Toepassingen aan. Deze online kennisbank bevat rond de thema’s die in de Checklist aan de orde komen verwijzingen naar relevante informatie en ontwikkelingen. Daarnaast bevat de kennisbank een overzicht van gerelateerde initiatieven. De kennisbank helpt mensen op weg rond de verschillende onderwerpen en draagt daarmee bij aan kennisopbouw binnen de sector.

Aan de slag met de Checklist-OT

Via de gebruiksvriendelijke online-versie van de Checklist-OT kun je met meerdere personen van je organisatie werken binnen in een volledig afgeschermde omgeving. Ook kun je iemand van buiten jouw organisatie machtigen om tijdelijk aan een specifieke Checklist mee te werken.

Wil je als organisatie aan de slag met de Checklist-OT? Ga via de link hiernaast naar het inlogscherm van de Checklist-OT en kies “registreren”. Onder het kopje ‘Download’ hiernaast kun je een korte instructie voor het registreren van je account vinden. Eventuele hulp bij het registreren kun je aanvragen via het contactformulier op deze pagina.

Ondersteuning door SIVI

Voor meer informatie of eventueel een live-demo kun je contact met ons opnemen via het contactformulier hiernaast of stuur een e-mail naar checklist-ot@sivi.org. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Veel gestelde vragen

SIVI is de katalysator voor digitaal zakendoen in de verzekeringssector. Onbemenste toepassingen zijn een belangrijke enabler in de keten. De inzet van complexe en onbemenste toepassingen maakt het klantbelang kwetsbaar. SIVI wil hierop anticiperen door in een branchebrede samenwerking het klantbelang beter te borgen en door voorwaarden te scheppen rond het inzichtelijk maken van de kwaliteit van onbemenste toepassingen. De klant moet er immers op kunnen vertrouwen dat ook onbemenste toepassingen de juiste adviezen geven, beslissingen nemen en/of transacties uitvoeren.
Door het invullen van de Checklist word je uitgedaagd een verhaal te vertellen over hoe je omgaat met kwaliteit. Je creëert daarmee een 360 graden beeld over de kwaliteit van jouw toepassing. Het gaat er daarbij niet om zo kort mogelijke antwoorden te geven. Belangrijk is juist om een zo volledig mogelijk beeld neer te zetten met voldoende detail, zodat ook anderen - zowel intern in de organisatie als externen - een goed beeld krijgen hoe is omgegaan met de kwaliteitsaspecten binnen de toepassing. Ook wanneer zij niet in het project betrokken zijn.
Eind 2019 is de Adviescommissie Kwaliteit Onbemenste Toepassingen van start gegaan. Deze adviescommissie bestaat uit deskundigen uit de sector en de wetenschap en adviseert SIVI rond het traject van de Checklist. De belangrijkste doelstelling van de Adviescommissie is een basis te leggen voor verankering van de Checklist binnen de sector en een verbinding te maken met de meest relevante wetenschappelijke domeinen. Concreet betekent dit dat commissieleden waarnemingen vanuit hun eigen domein in relatie tot de ontwikkeling van de Checklist inbrengen. Hiermee geeft de Adviescommissie mede richting aan de Checklist. Daarnaast promoten leden van de Adviescommissie de Checklist Onbemenste Toepassingen binnen hun domein en dragen daarmee bij aan de verankering in de sector. De commissie komt 3 keer per jaar bij elkaar. De commissieleden zijn:
 • Bernardo Walta (de Goudse), voorzitter
 • Robert Akkermans (SIVI), secretaris
 • Joost Visser (Universiteit Leiden)
 • Ronald Leenes (Universiteit Tilburg)
 • Jack Vos (Contactgroep Automatisering)
 • Maarten Vijfhuize (NVGA)
 • Peter Mols (SIVI)
Waar nodig of gewenst geeft SIVI graag uitleg rond de Checklist. Stuur een mail naar checklist-ot@sivi.org. We nemen contact met je op om een gesprek of presentatie te plannen
Het invullen van Checklist is een ontdekkingsreis. De verschillende onderwerpen stellen je in staat om stapsgewijs alle aandachtsgebieden in kaart te brengen. De Checklist bestaat uit verschillende thema's, waaronder 'Voldoen aan wetgeving & toezicht', 'Risio's vanuit de toepassing', 'Testen' en 'Monitoren'. De Checklist is geïmplementeerd in Excel. Voor elk thema is een apart tabblad ingericht. Elke thema kent zijn eigen specifieke vragen. Indien er een groene balk voor de vraag staat, geeft dit aan dat deze vraag beantwoord moet worden.

De antwoorden die gegeven worden, zijn bepalend voor de vervolgvragen. Afhankelijk van de gegeven antwoorden, kunnen er extra vragen worden 'geactiveerd'. Er verschijnt dan automatisch een groene balk bij specifieke vervolgvragen. Hierdoor worden alleen relevante aspecten belicht die voor jouw toepassing gelden.

  Verzoek voor meer informatie of hulp bij aanmaken account

  We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

  “Wij toetsen de processen rond onze modellen aan de Checklist Kwaliteit Onbemenste Toepassingen van SIVI”.

  – Renzo Plaisant van der Wal (machine learning engineer bij Voogd & Voogd) zie ook Digimagazine AM

  “We moesten verschillende mensen betrekken om de Checklist goed in te vullen. Dat laat zien dat kwaliteit niet de verantwoordelijkheid is van een of slechts enkele medewerkers, maar dat kwaliteit door de hele organisatie verweven zit. Iedereen draagt daaraan bij.”

  – Emiel Ribbens (CCS)

  “Waardevol om hiermee bezig te zijn. Dit  moeten we structureel inzetten bij projecten.”

  – Eugen Severins (Blueriq)