Blockchain

Achtergrond

Blockchain is een technologie die het mogelijk maakt transacties betrouwbaar uit te voeren en vast te leggen, en bestand is tegen manipulatie en vervalsing. De eerste en bekendste toepassing van blockchain is de Bitcoin (2009), nog altijd de belangrijkste digitale munt of cryptovaluta, maar inmiddels zijn er meer dan 1500 in omloop met een totale beurswaarde rond de 500 miljard dollar. Sinds 2014 onderkennen we het potentieel van blockchain ook los van de Bitcoin en de varianten daarop.
Hoewel de mogelijkheden breed tot de verbeelding spreken, is inzicht in de uiteindelijke impact op de mainstream activiteiten binnen de verzekeringsindustrie nog beperkt. De blockchainmarkt is nog sterk in ontwikkeling; vooralsnog ontbreken een leidende architectuur en dominante protocollen. Ook ontbreekt nog een duidelijk kader om vanuit SIVI voorbij het AFD op de inzet van technische ICT-standaarden rond blockchain binnen het verzekeringsdomein te anticiperen.

Impact
De impact van blockchain zal zijn dat er meer feitelijk gedeelde processen en daarmee gedeelde (virtuele) omgevingen komen. Partijen nemen niet langer met eigen oplossingen deel aan een gezamenlijk gedefinieerd proces, maar nemen deel in een gezamenlijk ingericht proces. Eventueel met eigen componenten, maar nadrukkelijk binnen een gedeelde omgeving: de blockchain. Voorbeelden zijn het recente B3i-initiatief van Europese verzekeraars rond herverzekeringen en het Maritime Insurance Platform met o.a. Maersk, EY, MS Amlin en XL Catlin.

Zeker binnen het verzekeringsdomein zullen blockchaintoepassingen moeten aantonen dat ze doen wat ze moeten doen. Het gebruik van standaarden bij het opzetten van een blockchainnetwerk en binnen blockchaintoepassingen kan zorgen voor transparantie, draagvlak en kostenverlaging. Dit vraagstuk is niet uniek voor het verzekeringsdomein, en kan mogelijk samen met andere sectoren in breder perspectief worden bekeken. Voor SIVI is het huidige aandachtspunt welke kaders rond blockchain nodig zijn om binnen de verzekeringsindustrie drempels te verlagen en/of samenwerking te faciliteren.

SIVI en blockchain
SIVI analyseert trends en onderzoekt de impact van nieuwe technologieën op de verzekeringsbranche. De nadruk ligt daarbij op digitaal zakendoen en meer specifiek ketenoptimalisatie. Bij ketenoptimalisatie is zowel samenwerking tussen ketenpartners als procesoptimalisatie essentieel. Op beide heeft blockchain een potentiële impact.

Het monitoren van deze impact doet SIVI aan de hand van twee thema’s:

  1. De impact op de keten. Wat is de impact op ketenprocessen, en op welke? Wat vraagt blockchain van (de rolverdeling tussen) partijen onderling? Hoe moeten partijen samenwerken in een (multi-)blockchainomgeving? De rol van blockchain beperkt zich niet tot het verzekeringsdomein; hoe pakken andere domeinen deze nieuwe technologie op en wat kan het verzekeringsdomein daarvan leren? Is sectoroverstijgende samenwerking een kans? (Hoe) sluit blockchain aan op de huidige SIVI-standaarden, zoals AFD? Vereisen smart contracts nieuwe standaarden? Zijn in het kader van toezicht extra eisen/afspraken met betrekking tot blockchain noodzakelijk?
  2. De impact op de klant. Wat is de impact van blockchain op regie op persoonsgegevens voor de klant? Wat betekent het gebruik van blockchain voor de huidige uitgangspunten/wetten rond privacy en regie op persoonsgegevens, zoals de AVG en PSD2? Wat is de impact van blockchain op klantprocessen en de waarborg dat deze processen voor de klant goed functioneren?

Rond het feitelijk gebruik van blockchain heeft SIVI onderstaande drie aandachtspunten geformuleerd:

  1. Het duiden en volgen van concrete blockchaintoepassingen binnen het SIVI-domein;
  2. Inzicht en overzicht bieden van relevante leveranciers en initiatieven binnen het SIVI-domein;
  3. Waar van toepassing en relevant het faciliteren van afspraken en ontwikkelen van standaarden rond de toepassing van blockchain binnen het SIVI-domein.

Voortgang en downloads met betrekking tot blockchain zijn hiernaast terug te vinden.