04 oktober 2019

Het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) hebben gezamenlijk de Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen opgericht. Dat hebben beide partijen op 2 oktober tijdens een bijeenkomst voor verzekeraars, gevolmachtigde agenten en softwareleveranciers bekendgemaakt.

Belang van de volmachtketen

Het volmachtkanaal is met € 4 mrd premie van groot belang voor verzekeraars en adviseurs. De afgelopen jaren hebben het Verbond en de NVGA samengewerkt om de datakwaliteit in het kanaal te verbeteren. Daarin zijn al grote stappen gezet.

Het is nu tijd om een volgende gezamenlijke stap te zetten in de professionalisering van het volmachtkanaal. De opgerichte stichting heeft dan ook twee belangrijke doelen:

  • Uniformering van de vastlegging en uitwisseling van data tussen gevolmachtigden en verzekeraars;
  • Het verhogen van de datakwaliteit in het kanaal, zodat gevolmachtigden en verzekeraars een klantgericht beleid kunnen voeren. Verzekeraars kunnen hierdoor ook beter voldoen aan hun rapportageverplichtingen.

Bestuur

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

  • Leon van Riet (Nationale-Nederlanden) – Voorzitter
  • Jorg Roodbeen (Gouda & Bredius) – Secretaris
  • Jaap de Louw (Achmea) – Penningmeester
  • Marcel van Loon (Centraal Volmachtbedrijf)

Programma Uniforme Inrichting Volmachtketen

Vanuit de stichting wordt tevens het programma Uniforme Inrichting Volmachtketen aangestuurd en begeleid. De uitdagende opdracht van dit programma is om binnen twee jaar de doelstellingen van uniformering van de processen en het verbeteren van de datakwaliteit te realiseren. Er zijn 40 volmachtgevende verzekeraars die 1.730 volmachten hebben afgegeven aan 259 gevolmachtigde kantoren. De stichting slaat de handen daarom ineen met SIVI, dat ook het secretariaat voert en de ondersteuning levert, en de IT-leveranciers, zodat alle ketenpartijen vertegenwoordigd zijn in het programma. Uniforme procesinrichting en datakwaliteit zien alle partijen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Alex de Ruiter is de programmamanager die verantwoordelijk is voor de realisatie van het programma. SIVI heeft Herman Lenferink afgevaardigd om een leidende rol te spelen in het ontwikkelen van dataprotocollen en het uitdenken van uniforme processen.

Deelnemers

Aan de Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen kunnen zowel verzekeraars als gevolmachtigde agenten deelnemen. IT-leveranciers kunnen partner worden van de stichting.

Meer informatie