Utrecht, 8 juli 2020 – SIVI introduceert de Checklist Kwaliteit Onbemenste Advies- en Transactietoepassingen (KOAT). De Checklist-KOAT stelt partijen in staat de maatregelen rond de kwaliteit van onbemenste toepassingen te beoordelen.

Met de komst van internet in de jaren 90 is het veel makkelijker geworden om op grootschalige wijze processen geheel te automatiseren. Transacties kunnen worden afgehandeld zonder dat door de afhandelende partij in persoon ooit naar de juistheid van de feitelijke transactie is gekeken. Inmiddels zijn geheel geautomatiseerde processen – van het afsluiten van een verzekering tot het uitbrengen van een advies – ook gemeengoed binnen de financiële dienstverlening.

Vertrouwen vergroten rond onbemenste toepassingen

De gebruiker (eindklant of adviseur) van een onbemenste toepassing moet er op kunnen vertrouwen dat deze toepassing de juiste beslissingen neemt of adviezen geeft. Zeker binnen de financiële dienstverlening vereist dit punt nadrukkelijk de aandacht. Het is de verantwoordelijkheid van de sector om ook bij de inzet van technologie het klantbelang te borgen. Daarbij spelen twee uitdagingen. Ten eerste, hoe de kwaliteit van toepassingen geborgd kan worden wanneer er geen directe reflectie op de uitkomst is. Ten tweede, hoe op een systematische wijze invulling gegeven kan worden aan de borging van deze kwaliteit. Na een succesvolle pilot met een aantal online dienstverleners en softwareleveranciers – onder andere CCS, ANVA, Blueriq en Differ Solutions – volgt nu de introductie van de Checklist-KOAT.

Peter Mols, Directeur SIVI: “Met de Checklist-KOAT zetten we de eerste stap in het bereiken van een branche brede invulling van kwaliteit bij de inzet van onbemenste toepassingen gericht op eindklanten en adviseurs, een stap die past bij de verantwoordelijkheid die we hebben!”.

Checklist

De Checklist-KOAT (te downloaden via www.sivi.org/checklist-KOAT) stelt partijen in staat de maatregelen rond de kwaliteit van onbemenste toepassingen te beoordelen. De Checklist-KOAT maakt inzichtelijk hoe een toepassing omgaat met de eisen die vanuit de wet worden gesteld, de belangrijkste risico’s bij inzet van de gebruikte technologieën en het invullen van processen als testen en monitoring.

Herman Lenferink, Managing Consultant van SIVI: “Met de toenemende inzet van technologie binnen de distributie van financiële producten komt ook de vraag hoe wij als sector borgen dat deze technologie goed wordt ingezet. Alleen de intentie om het goed te doen is niet goed genoeg. De Checklist-KOAT zorgt voor structuur en zet aan tot zorgvuldig werken.”

De Checklist-KOAT stelt geen normen. Lenferink: “De Checklist levert geen kwalificatie van ‘goed of fout’ maar geeft een gestructureerd overzicht van de belangrijkste risico’s en helpt om inzicht te bieden hoe wordt omgegaan met het mitigeren ervan.”

Adviescommissie-KOAT

Een belangrijke doelstelling voor SIVI bij de Checklist-KOAT is een goede verankering binnen de sector en het creëren van een verbinding met de meest relevante wetenschappelijke domeinen. Hiervoor is eind 2019 de Adviescommissie Kwaliteit Onbemenste Advies- en Transactietoepassingen van start gegaan. Deze adviescommissie bestaat uit deskundigen uit de sector en de wetenschap en adviseert SIVI rond het traject van de Checklist-KOAT. De commissie komt 3 keer per jaar bij elkaar. De commissieleden zijn:

  • Kees Smaling (Aegon), voorzitter
  • Walter Mosterd (SIVI), secretaris
  • Joost Visser (Universiteit Leiden)
  • Kees Stuurman (Universiteit Tilburg)
  • André van Nieuwenhuizen (Faster Forward)
  • Michael de Nijs (Voogd & Voogd)
  • Jorg Roodbeen (Adfiz)
  • Herman Lenferink (SIVI)

Informatie

SIVI organiseert de komende tijd meerdere webinars over de Checklist-KOAT. Meer informatie is te vinden op www.sivi.org/checklist-KOAT of op te vragen via checklist-KOAT@sivi.org.