In dit rapport worden – mede in het licht van het nieuwe pensioenstelsel – de randvoorwaarden weergegeven die het mogelijk moeten maken om WW-gegevens van UWV te ontvangen. Dit maakt enerzijds de uitvoering van de processen ten behoeve van het nabestaandenpensioen, waar WW-gegevens voor noodzakelijk zijn, meer efficiënt en kwalitatief betrouwbaarder. Anderzijds ontstaat voor de deelnemer en de nabestaande een efficiëntere begeleiding op dit pensioenonderwerp.

Om de randvoorwaarden te kunnen bepalen zijn naast een wetstechnische analyse de betrokken processen en de hierbij horende gegevensbehoeften in kaart gebracht. Op grond van de steeds verder gaande zorgplicht, ook van pensioenuitvoerders, verwacht de werkgroep dat naast werkeloosheid ook ziekte zal leiden tot een uitloopnabestaandenpensioen dekking. Vanuit dit inzicht zijn ook de proces- en gegevensaspecten die daarmee samenhangen onderzocht.

Op basis van het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen (WTP) zoals dat op 1 november 2022 bekend was, is een impactanalyse van het inrichten van de gegevenslevering opgesteld inclusief de technische invulling van de uitwisseling van de gegevens.

Het verrichte onderzoek maakt deel uit van een breder onderzoek waartoe ook de wetstechnische analyse behoort.

Na Kamervragen en amendementen is het wetsvoorstel WTP uitgebreid met uitloopdekking voor werknemer die na uitdiensttreding een ZW-uitkering gaat ontvangen of na ZW-uitkering een WW-uitkering gaat ontvangen. Het rapport uit december 2022 is na de definitieve vaststelling hierop aangepast.

Conclusie

Op basis van het onderzoek concludeert de werkgroep dat gegevenslevering door het UWV de geëigende oplossing is. Voordeel van levering door het UWV is dat de gegevens uit een betrouwbare bron komen en actueel zijn. Bovendien beschikt het UWV over alle benodigde gegevens. Door gebruik te maken van aanwezige gegevensuitwisselingssystematiek bij UWV en pensioenuitvoerders wordt een betrouwbaar en kostenefficiënt proces bereikt. En wordt voorkomen dat nabestaanden en deelnemer onnodig worden belast.

Voor het definitief doorvoeren en implementeren van de oplossing dient echter een voorbehoud gemaakt te worden. Dit hangt namelijk af van de juridische mogelijkheden o.a. definitief maken van de WTP en de beschikbare capaciteit bij UWV. Daarnaast heeft het verwerken van de gegevens zoals uitgewerkt in dit onderzoek de nodige impact binnen de pensioenuitvoeringsorganisaties.

Door gebruik te maken van aanwezige gegevensuitwisselingssystematiek bij UWV en pensioenuitvoerders wordt een betrouwbaar en kostenefficiënt proces bereikt. Inmiddels is door de afvaardiging van SZW in de werkgroep aangegeven dat de Minister positief tegenover een uitwisseling van gegevens met het UWV staat. De Minister heeft voorgenomen om Besluit SUWI aan te passen zodat de uitwisseling van gegevens met UWV t.b.v. de dekking van nabestaandenpensioen mogelijk wordt gemaakt

Advies

Inhoudelijk
De emotionele impact die een overlijden kan hebben is groot. Ingewikkelde en tijdrovende administratieve processen passen hier niet bij. Door gegevensuitwisseling met het UWV zet de branche een volgende stap naar een betrouwbaardere en efficiëntere wijze van pensioenuitvoering.

De alternatieven om vrijwillig een nabestaandendekking te verzekeren als een persoon ziek is, zijn zeer beperkt. Vanwege dit gat in het vangnet voor de burger en met het oog gericht op de (aankomende) zorgplicht vereisten adviseert de werkgroep om de uitloopdekking op nabestaandenpensioen ook open te stellen voor personen die recht hebben op ZW of vanuit de ZW in de WW terecht komen. De werkgroep is zich bewust dat de uitloopdekking voor deelnemers in de ZW tot op heden door de minister is afgewezen. De werkgroep is echter van mening dat door een leemte in de onderbouwing van de afwijzing dit niet strookt met de zorgplicht. Op grond van de WTP moet actief een vrijwillige voortzetting na beëindiging van de verplichte dekking door de pensioenuitvoerder worden aangeboden. Dit past in het huidige tijdsbeeld waar zorgplicht en keuzebegeleiding een belangrijke rol spelen. Om dit door de pensioenuitvoerders uit te kunnen laten voeren is gegevensuitwisseling met het UWV noodzakelijk.

Gegevens en processen
Na invoering van de WTP zijn werkzaamheden nodig om de implementatie te realiseren.

Download

Je kunt het rapport “Resultaten Onderzoek WW-gegevens ontvangen van UWV” downloaden via de downloadlink rechts op deze pagina.

    Heb je een vraag over het werkgebied pensioen?

    We helpen je graag verder