De naam van het rapport “Business Case aansluiten pensioensector op de Loonaangifteketen” suggereert dat het alleen om een financiële afweging zou gaan. Het rapport bevat echter inzichten over de financiële effecten alsook de kwalitatieve effecten van een overgang naar de Loonaangifteketen (LAK) voor het maandelijks inwinnen van deelnemersgegevens.

De representativiteit van het onderzoek binnen de pensioensector is hoog en daarom besloten we om de uitkomst van de Business Case zonder verdere opschaling met u te delen.

De LAK bestaat nu bijna zestien jaar en professionaliseerde sterk door de jaren heen. Afgelopen tien jaar maakte de pensioensector ook een professionaliseringslag op het gebied van het verwerken van werkgever- en deelnemergegevens onder andere door het invoeren van de Uniforme Pensioenaangifte (UPA). De kwaliteit en diversiteit van momenteel in gebruik zijnde koppelingen in het pensioenlandschap is nog groot, dit maakt migratie naar een uniforme en kwalitatief hoogwaardige LAK-interface aantrekkelijk.

De aan deze Business Case deelnemende partijen (‘BV Nederland’) uit de pensioen- en verzekeringssector inclusief de aangesloten werkgevers geven per jaar ruim € 217,2 miljoen uit aan het verzamelen, aanvullen, insturen, controleren en corrigeren van gegevens ten behoeve van de pensioenadministraties. Het overgrote gedeelte van deze kosten (€ 198,7 miljoen) zit aan werkgeverzijde. Pensioenuitvoerders besteden momenteel circa € 18,5 miljoen aan het verwerken en controleren van de gegevens en de handhaving.

Conclusies

Op ‘BV Nederland’ niveau levert de overgang naar de LAK een 30% daling van de verwerkingskosten op (totale besparing: € 64,1 miljoen). Hiervan valt € 62,6 miljoen toe aan de werkgevers en € 1,5 miljoen aan de fondsen/Pensioenuitvoerders. De totaal benodigde investering bedraagt € 33,1 miljoen, derhalve geldt een terugverdientijd van 0,5 jaar. De impact is conservatief ingeschat en mogelijkheden om deze uitkomsten te ‘schalen’ zijn niet gebruikt ook de effecten van samenwerking tussen partijen, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, zijn niet meegenomen in het resultaat. Echter: De investeringen moeten gedaan worden aan de zijde van de Pensioenuitvoerders en de baten vallen grotendeels aan de zijde van de werkgevers. Hierdoor is het noodzakelijk om apart over de financiering van de migratie te spreken.

De spreiding tussen de aangeleverde cijfers door de participerende Pensioenuitvoerders is aanzienlijk. Wanneer we in meer detail kijken naar de aanlevering van de participerende Pensioenuitvoerders trekken we de volgende conclusies:

  1. Bij niet gestandaardiseerde gegevensincasso (via portalen, ad-hoc aanlevering etc.) zien we een duidelijke efficiency sprong bij alle partijen van 41% wanneer gebruik gemaakt gaat worden van de LAK.
  2. Bij gestandaardiseerd gegevensincasso (momenteel via UPA en UPA+) zijn de voordelen voor de werkgevers ook aanzienlijk. De kosten van de uitvoering nemen daarbij op totaal niveau af met 24%. Bij. de pensioenuitvoeringskosten van de “UPA” partijen is sprake van een grote spreiding van de resultaten (varieert van – 60% tot + 33% op nominaal relatief geringe bedragen). De verklaring voor deze spreiding is de verwachting van enkele partijen dat de controle kosten na introductie van de LAK zullen toenemen, andere partijen verwachten deze toename niet. Bij “UPA” fondsen waar sprake is van grote handhavingslasten zien we een additionele besparing van ongeveer 10%.

De kwalitatieve zijde van de Business Case is mogelijk nog interessanter. Afgelopen jaren is de interesse voor datakwaliteit enorm toegenomen. In de aanloop naar het WTP -tijdperk zullen alle fondsen en uitvoerders stevig moeten investeren om fouten uit het verleden op te sporen en te corrigeren. De overgang naar de LAK is een goede manier om datakwaliteit bij de bron ook voor de toekomst te borgen.

Download

Je kunt het rapport “Businesscase Loonaangifteketen (BC LAK)” downloaden via de downloadlink rechts op deze pagina.