Utrecht, 14 juli 2021

Na de lancering van de Checklist Onbemenste Toepassingen vorig jaar juli introduceert SIVI nu het online kennisplatform rond kwaliteit Onbemenste Toepassingen binnen de financiële dienstverlening. SIVI zet hiermee de volgende stap voor de branchebrede benadering rond kwaliteit bij de inzet van onbemenste toepassingen gericht op eindklanten en adviseurs.

Kwaliteit is verantwoordelijkheid van de gehele sector

Binnen de financiële dienstverlening maken steeds meer partijen gebruik van volledig geautomatiseerde toepassingen bij de bediening van de eindklant of adviseur. Dit betreft lang niet altijd geavanceerde AI-technologie maar nadrukkelijk ook ‘gewone’ software. Onbemenste toepassingen zijn niet meer weg te denken en de diversiteit is inmiddels zeer groot. Voorbeelden zijn het afsluiten van een reisverzekering, een webservice voor de acceptatie van een autoverzekering of een digitaal advies rond AOV.

Maar hoe weten we of het allemaal veilig is, of we voldoen aan de wettelijke kaders en of we systeemfouten kunnen herstellen? Uiteindelijk is de eindklant of adviseur de dupe als een onbemenste toepassing niet goed functioneert, waarbij de aanbieder van de toepassing zich heel wat ellende en reputatieschade op de hals kan halen. Met mogelijk negatieve aandacht voor de gehele sector en aantasting van het broze klantvertrouwen tot gevolg. Borging van klantbelang bij de inzet van technologie is een belangrijke verantwoordelijkheid van de sector als geheel. Met de introductie van het online kennisplatform rond de kwaliteit van onbemenste toepassingen binnen de financiële dienstverlening faciliteert SIVI de sector om hieraan invulling te geven.

Kennisplatform bestaat uit Online Checklist en Online Kennisbank

Nu bestaat het kennisplatform uit de Online Checklist Onbemenste Toepassingen en de Online Kennisbank Kwaliteit Onbemenste Toepassingen. Later dit jaar voegt SIVI hier nog een Online Forum aan toe om zo nog meer de interactie tussen geïnteresseerden te faciliteren.

Checklist Onbemenste Toepassingen

De Checklist Onbemenste Toepassingen (Checklist-OT) is bedoeld voor alle partijen binnen de financiële dienstverlening die geheel geautomatiseerde (onbemenste) toepassingen of deeltoepassingen aanbieden of gaan aanbieden. Van aanbieder, tot adviseur, tot softwareleverancier. Met de Checklist-OT krijgt een organisatie inzicht in hoe zij omgaat met belangrijke thema’s als wet- en regelgeving, technologische risico’s, testen, herleidbaarheid en monitoring. De Checklist-OT levert geen kwalificatie van ‘goed of fout’ maar geeft een gestructureerd overzicht van de belangrijkste risico’s en helpt bij het inhoud geven aan het mitigeren van deze risico’s. Een organisatie zet de Checklist-OT in bij de start van een project voor een overzicht van te adresseren punten. Tijdens het project levert de Checklist-OT een overzicht van te ondernemen acties, verantwoordelijkheden en de status. Bij de afronding is de Checklist-OT een raamwerk voor evaluatie. Ook kan men de Checklist-OT inzetten als vaste template voor interne en externe rapportages.

Kennisbank Kwaliteit Onbemenste Toepassingen

Binnen het kennisplatform biedt SIVI naast de Checklist-OT de Kennisbank Kwaliteit Onbemenste Toepassingen aan. Deze online kennisbank bevat – rond de thema’s die in de Checklist aan de orde komen – verwijzingen naar relevante informatie en ontwikkelingen. Daarnaast bevat de kennisbank een overzicht van gerelateerde initiatieven. De kennisbank helpt mensen op weg rond de verschillende onderwerpen en draagt daarmee bij aan kennisopbouw binnen de sector.

Peter Mols, Directeur SIVI: “De Checklist-OT is ontwikkeld in samenspraak met deskundigen uit de sector en wetenschappers. Het afgelopen jaar is veel ervaring opgedaan met de Checklist-OT door ruim 15 partijen, met o.a. Achmea, Athora, ANVA, CCS en Voogd & Voogd. De terugkoppeling van deze gebruikers heeft er mede toe geleid dat we nu een goed toegankelijke online versie van de Checklist-OT kunnen presenteren voor een brede doelgroep binnen de financiële dienstverlening.”

Herman Lenferink, Managing Consultant van SIVI: “Organisaties die de Checklist-OT gebruiken waarderen nadrukkelijk ook de bijdrage aan de bewustwording en het leereffect binnen de organisatie. Als een checklist is ingevuld en afgerond kan men hem aanvullend kosteloos laten reviewen door SIVI. Dit is zo makkelijk als de druk op een knop. Hiermee verkrijgt men  een onafhankelijke en frisse blik op de invulling van de Checklist-OT met aanvullende tips en inzichten.”

Informatie

Meer informatie is te vinden op www.sivi.org/platform-kwaliteit-onbemenste-toepassingen/ of op te vragen via checklist-ot@sivi.org.